Regulamin forum /Pravidla fóra /Forum rules /Reglas del foro

[ Polskie newsy ]

Moderator: Newswriters

Locked
Radzio
Site Administrator
Site Administrator
Posts: 2930
Joined: Fri Jul 28, 2006 10:58 am
Location: Bialystok, Poland

Regulamin forum /Pravidla fóra /Forum rules /Reglas del foro

Post by Radzio »

1. Forum rules in English
Spoiler: EN
Last updated: 6.06.2010

§1. First steps
 1. Before you ask a question, use the "Search" option and check the FAQ article on the website.
 2. Describe the topic of your thread well, topics such as "...", "error", "read this", "problem", etc. will be renamed or removed.
 3. If you are asking a question, write down all the related details about it so that people on the forum can be more helpful.
 4. DO NOT DOUBLE POST! - if you want to add something to your post after you have just posted in a thread, edit or remove your existing post - don't write a new one under it.
 5. Do not repost topics needlessly. Use the search function instead and post in the relevant ones.
§2. Forum tidyness
 1. Try to keep your posts on topic while posting in a thread. Off-topic posts may be deleted at the discretion of the moderators.
 2. Don't post in very old threads unless you have something good to add.
 3. Excessive spamming on the forum will be met with temporary bans.
§3. Forum content
 1. Do not overuse swearing.
 2. Commercial advertising on the forum that is unrelated to Original War is not allowed.
 3. Posts calling to or relating to acts or items banned by the current law of the Republic of Poland, including content calling to racial, ethnic or religious hate, breaking the netiquette, erotic or insulting other members of this forum will be deleted and the offending user may be banned.
 4. All posts violating copyright laws by containing links to warez and illegal downloads will be removed or edited at the discretion of the moderating team.
§4. Signatures/Avatars
 1. Content
  1. All signatures and avatars are a part of the post that they are placed under, and have to comply with all terms stated in §3.
  2. The maximum allowed size of an image placed in the signature is 550x150px with a filesize of 100kB.
  3. The maximum allowed size of the whole signature is 200px.
 2. Staff (Administrators/Moderators)
  1. The site staff reserves itself the right to remove a signature or avatar of a user that is deemed inappropriate for the forum, regardless of its compliance with the rules.
§5. Final points
 1. The Original-War.net staff is not responsible for content posted on the forum that does not belong to the actual members of staff.
 2. The Original-War.net staff reserves itself the right to a temporary shut down of the forums without stating any reasons.
 3. Breaking the above rules will be met with warnings or in severe cases account bans. Three warnings on the forum will automatically cause the user account to be banned.
 4. The Original-War.net staff reserves itself the right to change the rules of the forum at any time without a stated reason.
 5. These rules are in effect from the moment of their publication.
-----------------------------------

2. Polski regulamin forum
Spoiler: PL
Data ostatniej aktualizacji: 6.06.2010

§1. Pierwsze kroki
 1. Zanim zadasz pytanie, użyj opcji "Szukaj" i sprawdź dział FAQ na stronie.
 2. Dobrze formułuj temat swojego posta, gdyż każdy temat o niewłaściwej nazwie (np. "...", "błąd", "przeczytajcie to wszyscy", "problem" itp.) zostanie usunięty.
 3. Opisz swój problem dokładnie, tak aby każdy mógł zrozumieć, o co w nim chodzi, i aby mógł szybciej wykryć, w czym jest problem.
 4. NIE PISZ POSTA POD POSTEM! - gdy chcesz coś dodać do swojej wypowiedzi lub coś dopowiedzieć w temacie - nie pisz kolejnego posta pod swoim poprzednim postem. Istnieje opcja "Edytuj", która pozwala Ci edytować twojego poprzedniego posta. Możesz też usunąć stary post i napisać nowy zawierający treść starego (np. aby inni zobaczyli od razu, że coś dopisałeś).
 5. Nie twórz kilku takich samych tematów. Dublowanie tematów w tym samym dziale, bądź w innych zaśmieca forum.
 6. Nie poganiaj innych. Gdy ktoś będzie miał czas Ci odpowiedzieć to, to zrobi.
§2. Porządek na forum
 1. Wypowiadaj się na temat i nie prowadź zbędnych dyskusji niezwiązanych z tematem, które tylko zaśmiecają forum, gdyż wszystkie wypowiedzi nie na temat, zostaną usunięte.
 2. Unikaj wszelkiego rodzaju floodu w treści tematu, oraz samych postach. Wszelkie wielokrotne powielanie znaków interpunkcyjnych, oraz liter (przykład: 'Ważne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'), może spowodować usunięcie tematu, lub prośbę o zmianę treści tematu.
 3. Nie odkopuj starych tematów bez konkretnego i sensownego uzasadnienia - to nie forum archeologiczne.
 4. Nadmierne spamowanie na forum może spowodować tymczasową blokadę konta spamera.
§3. Zgodność treści
 1. PISZ POPRAWNIE! - nie tolerujemy na naszym forum wyrażeń typu "jush", "lubie wash", "PoZdLoOfKa" itp.
 2. Nie nadużywaj wulgaryzmów na forum!
 3. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek reklam niedotyczących Original War.
 4. Żaden post napisany na forum nie może nawiązywać swoją treścią do rzeczy/czynów niezgodnych z obowiązującym prawem polskim, zawierać treści o charakterze nienawiści rasowej, etnicznej oraz wyznaniowej, naruszać zasad Netykiety oraz zawierać treści erotycznych, obraźliwych lub gorszących dla innych użytkowników forum.
 5. Obowiązki administratorskie/moderatorskie należą do administratorów/moderatorów.
 6. Zakazane jest łamanie praw autorskich, kopiowanie znaków towarowych, tekstów, zdjęć, grafik, itp. Nie wspieramy piractwa!
 7. Maksymalny rozmiar grafiki, dla której stosujemy tagi [IMG] to 550x500px! Większe grafiki należy umieszczać w tagach [URL].
§4. Sygnaturki/Avatary
 1. Treść
  1. Wszelkie podpisy oraz avatary są częścią posta i muszą odpowiadać też treściom zawartym w §3 (poza podpunktem 7)
  2. Maksymalna wielkość grafiki umieszczonej w sygnaturze to: 550x150px i rozmiarze 100kB.
  3. Maksymalna wysokość całej sygnaturki (nie tylko grafiki w niej zawartej) to 200px.
 2. Team (Administratorzy/Moderatorzy)
  1. Team zastrzega sobie prawo do usunięcia sygnaturki użytkownika, która zostanie uznana za niepasującą na forum pomimo zgodności z powyższymi punktami.
  2. Maksymalna wielkość grafik informacyjnych dotyczących forum, serwisu, konkursów organizowanych na łamach serwisu, i innych tym podobnych to: 550x150px i 400kB.
§5. Postanowienia końcowe
 1. Administratorzy serwisu Original-War.net nie odpowiadają za treści zamieszczone na forum.
 2. Zastrzegają sobie również prawo do czasowego wyłączenia forum bez ujawniania powodów.
 3. Decyzje administracji są ostateczne i niepodważalne.
 4. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi ostrzeżenie bądź ban (w zależności od skali wykroczenia).
  Trzy ostrzeżenia skutkują banem.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
-----------------------------------

3. Pravidla fóra v Češtině
Spoiler: CS
Poslední update: 6.06.2010

§1. První krůčky
 1. Než se na na něco zeptáte, použijte tlačítko "Hledat" a podívejte se na článek FAQ na webu.
 2. Nazvěte své téma správně, témata jako "...", "chyba", "přečtěte si tohle", "problém" atd. budou odstraňena nebo přejmenována
 3. Pokud se na něco ptáte, vypište o tom všechny související detaily, aby mohli být lidé na fóru více nápomocni.
 4. POZOR NA DOUBLE POSTY! Pokud chcete něco dodat k vašemu předchozímu postu, tak ho editujte nebo odstraňte - nepište pod něj další!
 5. Nezakládejte zbytečně témata dvakrát. Použijte místo toho tlačítko "Hledat" a postujte do těch k tomu určených.
§2. Čistota fóra
 1. Snažte se při postování držet tématu. Posty mimo téma mohou být dle uvážení moderátorů odstraněny.
 2. Nepostujte do hodně starých témat, pokud nemáte něco hodně dobrého na dodání.
 3. Odpovědí na nadměrné spamování bude dočasný ban.
§3. Obsah fóra
 1. Příliš nenadávejte.
 2. Reklamy na fóru, které nesouvisejí s Original War nejsou povoleny.
 3. Všechny příspěvky na fóru, jakkolii porušující zákony Polské republiky, obsahující rasistický podtext, etnickou či náboženskou nesnášenlivost, porušující netiketu nebo urážející ostatní členy fóra budou mazány a jejich autor může být zabanován.
 4. Všechny příspěvky porušující autorská práva odkazováním na warez a ilegální stahování budou odstraněny nebo upraveny, dle uvážení moderátorů.
§4. Podpisy/Avatary
 1. Obsah
  1. Všechny podpisy a avatary se počítají část příspěvku u kterého se nacházejí, a musí splňovat podmínky §3.
  2. Maximální povolená velikost obrázku v pospise je 550x150px a velikost souboru nesmí překročit 100kb.
  3. Maximální povolená velikost celého podpisu je 200px.
 2. Administrátoří/Moderátoři
  1. Členové administrativy stránky si vyhrazuje právo na odstranění avataru nebo podpisu uživatele, bude-li považován za nevhodný pro fórum, nehleďe na fakt, zda je v souladu s pravidly.
§5. Konečné body
 1. Členové administrativy stránky Original-war.net není zodpovědná za obsah odeslaných příspěvků na fóru, které nepatří jejím členům.
 2. Členové administrativy stránky Original-war.net si vyhrazuje právo na vypnutí fóra bez udání důvodu.
 3. Při porušení pravidel obdrží uživatel varování, při větším počtu případů ban. Tři varování na fóru automaticky způsobí zabanování uživatelova účtu.
 4. Členové administrativy stránky Original-war.net si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla bez udání důvodu
 5. Tato pravidla vstupují v plaltnost v okamžiku jejich uveřejnění.
Do češtiny přeložil Frankie
-----------------------------------

4. Reglas del foro en español
Spoiler: SP
Fecha de última actualización: 6.06.2010

§1. Primeros pasos
 1. Antes de hacer una pregunta, utiliza la opción "Buscar" y échale un ojo al apartado FAQ en la página web.
 2. Escribe bien el tema de tu mensaje, ya que cualquier tema que tenga un nombre impropio (por ejemplo "...", "error", "leerlo todos", "problema" etc.) va a ser borrado.
 3. Describe bien tu problema, para que todos puedan entenderlo, saber de qué va y solucionarlo lo antes posible.
 4. ¡NO ESCRIBAS UN MENSAJE DEBAJO DE OTRO! - si quieres añadir algo en un tema en el que ya pusiste un mensaje - no escribas dos mensajes seguidos. Existe la opción "Editar", que te permite editar un mensaje que ya has escrito. También puedes eliminar el mensaje nuevo y escribir uno nuevo que tenga los mismos datos que el antiguo más lo que quieras añadir (por ejemplo para que así los demás vean directamente que has escrito algo nuevo).
 5. No creas varios temas que tratan de lo mismo. Escribir dos temas los cuales hablan de lo mismo, ensucia el foro.
 6. No apresures a los demás. Cuando alguien tenga tiempo a responderte, lo hará.
§2. Orden en el foro
 1. Habla del tema y no hagas discusiones innecesarias que no tengan nada que ver con el tema, que sólo ensucia el foro, ya que todos los mensajes que no hablen del tema van a ser borrados.
 2. Evita cualquier tipo de flood en el contenido del tema y en los mensajes. Cualquier tipo de repetición de signos de puntuación y letras innecesario (por ejemplo: 'Importante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'), puede provocar la eliminación del tema o petición del cambio de contenido del tema.
 3. No desentierres viejos tema sin motivos concretos y razonables - no es un foro arqueológico.
 4. Hacer un spam excesivo en el foro, puede provocar un bloqueo temporal de la cuenta del spammer.
§3. Contenido coherente
 1. ¡ESCRIBE CORRECTAMENTE! - no toleramos en nuestro foro palabras mal escritas aposta.
 2. ¡No abuses de las palabrotas en el foro!
 3. Se prohíbe insertar cualquier tipo de publicidad que no tenga que ver con Original War.
 4. Ningún mensaje en el foro puede tener contenido incompatible con la legislación polaca aplicable, incluir contenido de odio racial, étnico y religioso, violar las reglas de netiqueta e incluir mensajes con contenido ofensivo para otros usuarios del foro.
 5. Las obligaciones de los administradores/moderadores pertenecen a administradores/moderadores.
 6. Está prohibido romper los derechos del autor, copiar logos de las marcas comerciales, textos, fotos, imágenes, etc. ¡No apoyamos la piratería!
 7. ¡El tamaño máximo para las imágenes que utilizamos los tags [IMG] es 550x500px! Para las imágenes que tengan mayor tamaño, utilizaremos los tags [URL].
§4. Firmas/Avatares
 1. Contenido
  1. Cualquier tipo de firma o avatar son parte del mensaje y tienen que estar de acuerdo con el contenido que se encuentra en §3 (subsección 7)
  2. El tamaño máximo de las imágenes incluidas en las firmas es de: 550x150px con el tamaño de 100kB.
  3. La altura máxima de toda la firma (no sólo las imágenes que figuran en ella) es de 200px.
 2. Equipo (Administradores/Moderadores)
  1. Este equipo se reserva el derecho de eliminar la firma de un usuario, que va a ser tomada como no compatible en el foro de acuerdo con el contenido de arriba.
  2. El tamaño máximo de las imágenes informativas que se refieran al foro, servicios, concursos organizados en la página web y de otras cosas parecidas es de: 550x150px y 400kB.
§5. Disposiciones finales
 1. Los administradores de la página web Original-War.net no responden por el contenido que se encuentra en el foro.
 2. Se reservan el derecho de apagar el foro de forma temporal sin dar explicaciones.
 3. Las decisiones de los administradores son finales e irrevocables.
 4. Por el incumplimiento de estas normas se puede llevar una advertencia o un ban/baneo (depende del delito).
  Tres advertencias dan como resultado el ban/baneo.
 5. Los administradores se reservan el derecho de cambiar estas reglas cuando quieran sin decir la causa.
 6. Estas reglas entran en vigor en el momento de su publicación.
Spoiler: For translators
It's a global post. Do NOT delete other languages spoilers!
Locked