Sail: Podwójny Laser

Wszelkie pytania na temat SAIL'a i modowania OW.
Post Reply
User avatar

Topic author
0dd1
ArCamp Developer
Posts: 320
Joined: Tue Jul 01, 2014 3:01 pm

Sail: Podwójny Laser

#1

Post by 0dd1 » Sat Aug 12, 2017 11:05 pm

Funkcja w założeniu ma działać jak ComAttackUnit dla podwójnych laserów. Jednak z racji na ich wyjątkowość musi być używana bez przerwy, przez cały czas trwania ataku. Dodatkowo zadziała na całą listę laserów i wrogów - funkcja sama dobiera lasery do celów.

Podanie Area przy użyciu funkcji jest opcjonalne - oznacza obszar do którego lasery mają NIE wchodzić, jeśli akurat jest taka potrzeba.

Ostatnia wartość oznacza preferowaną odległość laserów od ich celu. Dozwolone wartości: 0 - lasery otaczają cel jak najciaśniej, 1 - pośrednia odległość (w większości przypadków najbardziej rozsądna), 2 - lasery będą rozstawiać się podczas ataku jak najszerzej.

Code: Select all

Function DoubleLaserAttack(LaserList, AllTargets, Area, val);
var Lasers, LaserGroups, L1, L2, Target, temp_target_list, TargetX, TargetY;
var hex_list1, hex_list2, hex1, hex2, temp_hex, choosen_hexes, temp_list_x, temp_list_y, chosen_list;
var i, j, un, temp, temp_list, dist, dist1, dist2, common_hex;
var dir0_x, dir0_y, dir1_x, dir1_y, dir2_x, dir2_y, dir3_x, dir3_y, dir4_x, dir4_y, dir5_x, dir5_y, dir6_x, dir6_y, dir7_x, dir7_y, dir8_x, dir8_y, dir9_x, dir9_y, dir10_x, dir10_y, dir11_x, dir11_y;
begin
   if AllTargets <= 0 then
    exit;

   temp_list = UnitFilter(LaserList, [f_not,[f_weapon,us_double_laser]]);

   if temp_list > 0 then             
    ComAttackUnit(temp_list, AllTargets[1]);  //Jednostki inne niż podwójne lasery po prostu atakują pierwszy cel z listy

   Lasers = UnitFilter(LaserList, [f_weapon,us_double_laser]);

   if Lasers < 2 then
   begin                     
     ComAttackUnit(Lasers, AllTargets[1]);  //To samo dotyczy pojedyńczego lasera
     exit;
   end
   else
     begin
       LaserGroups = [];

       //Dobieranie laserów w pary. Jeśli zostanie jeden ekstra to będzie robił to samo co drugi laser w ostatniej parze
       while Lasers > 1 do
       begin
          temp = [Lasers[1], Lasers[2]];
          Lasers = Lasers diff temp;

          if Lasers = 1 then
           temp = temp ^ Lasers[1];

          LaserGroups = LaserGroups ^ [temp];
       end;
     end;

   if val < 0 then
    val = 0;

   if val > 2 then
    val = 2;


   //Przy każdym celu (T) przyjmuje się zestaw hexów które tworzą kilka okręgów wokój jego pozycji. Składa się to z 7 teoretycznych hexów odchodzących w prostej linii od celu, w każdym z 12 kierónków
   //Dir0 tutaj to to samo co kierunek 0 w edytorze, Dir1 idzie pomiędzy kierunkiem 0 i 1 w edytorze, Dir2 odpowiada kierunkowi 1 i tak dalej
   // * * * * *
   //  * * * * *
   //   *****
   // * * * T * * *
   //   *****
   //  * * * * *
   // * * * * *

   //Poniżej coordynaty względem pozycji celu
   Dir0_X = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];  Dir0_Y = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir1_X = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];   Dir1_Y = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8];
   Dir2_X = [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15]; Dir2_Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];      Dir3_X = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16]; Dir3_Y = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
   Dir4_X = [4, 5, 7, 9, 11, 13, 15]; Dir4_Y = [4, 5, 7, 9, 11, 13, 15];    Dir5_X = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];   Dir5_Y = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16];
   Dir6_X = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];  Dir6_Y = [3, 5, 7, 9, 11, 13, 15];    Dir7_X = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8]; Dir7_Y = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8];
   Dir8_X = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir8_Y = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];  Dir9_X = [-4, -6, -8, -10, -12, -14, -16]; Dir9_Y = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8];
   Dir10_X = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir10_Y = [-3, -5, -7, -9, -11, -13, -15]; Dir11_X = [-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8]; Dir11_Y = [-4, -6, -8, -10, -12, -14, -16];

   temp_list_x = [dir0_x, dir1_x, dir2_x, dir3_x, dir4_x, dir5_x, dir6_x, dir7_x, dir8_x, dir9_x, dir10_x, dir11_x];
   temp_list_y = [dir0_y, dir1_y, dir2_y, dir3_y, dir4_y, dir5_y, dir6_y, dir7_y, dir8_y, dir9_y, dir10_y, dir11_y];

   temp_target_list = 0;

   for un in LaserGroups do
   begin
     common_hex = [(GetX(un[1]) + GetX(un[2]))/2, (GetY(un[1]) + GetY(un[2]))/2];
     temp_list = [];

     if temp_target_list = 0 then
       temp_target_list = AllTargets;

     dist = 999;

     //Wybieranie najbliższego celu dla każdej pary laserów
     for i in temp_target_list do
     begin
        dist1 = GetDistUnits(i, un[1]);
        dist2 = GetDistUnits(i, un[2]);

        if dist1 > dist2 then
         temp = dist1
        else temp = dist2;

        //Dodatkowy próg (+ 3) zapobiega zbyt częstej zmianie celu. Inaczej mogą zmieniać sobie cel gdy tylko minimalnie się ruszą
        if temp + 3 < dist then
        begin
          dist = temp;
          Target = i;
        end;
     end;

     temp_target_list = temp_target_list diff Target;

     TargetX = GetX(Target);
     TargetY = GetY(Target);

     hex_list1 = [];
     hex_list2 = [];

     //Wybieranie pierwszego dostępnego hexu z każdego kierunku, aby otrzymać pojedyńczy okrąg z hexów
     //Sprawdzane są w parach - jeśli jakiś kierunek nie ma żadnego dostępnego hexu, kierunek po przeciwnej stronie też się nie liczy
     for i = 1 to 6 do
     begin
        hex1 = [];
        hex2 = [];

        hex_list1 = hex_list1 ^ [hex1];
        hex_list2 = hex_list2 ^ [hex2];

        //Priorytet: najbliższy, środkowy lub najdalszy dystans, zależnie od wybranej wartości
        case val of
          0: temp_list = [1,2,3,4,5,6,7];
          1: temp_list = [4,5,3,6,2,7,1];
          else
            temp_list = [7,6,5,4,3,2,1];
        end;

        //Dostępny hex to: wolny i znajdujący się na mapie, nie będący w wybranym Area, nie będący stromym zboczem, ani terenem typu: don't enter, don't enter water, don't enter rock
        for j in temp_list do
        begin
          temp_hex = [TargetX + temp_list_x[i][j], TargetY + temp_list_y[i][j]];

          if not ValidHex(temp_hex[1], temp_hex[2]) or ( HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) > 0 and not HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) in un ) then
            continue;

          if Area > 0 then
            if InArea(temp_hex[1], temp_hex[2], Area) then
             continue;

          if GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[3] in [40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53] or GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[6] in [3,4,6] then
            continue;

          hex1 = temp_hex; //Hex wybrany
          break;
        end;

        if hex1 = [] then  
         continue;

        //Powtórzenie tego samego dla kierunków po drugiej stronie celu
        for j in temp_list do
        begin
          temp_hex = [TargetX + temp_list_x[i+6][j], TargetY + temp_list_y[i+6][j]];

          if not ValidHex(temp_hex[1], temp_hex[2]) or ( HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) > 0 and not HexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2]) in un ) then
            continue;

          if Area > 0 then
            if InArea(temp_hex[1], temp_hex[2], Area) then
             continue;

          if GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[3] in [40,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53] or GetHexInfo(temp_hex[1], temp_hex[2])[6] in [3,4,6] then
            continue;

          hex2 = temp_hex;
          break;
        end;

        if hex2 = [] then
         continue;

        //Te dwa zestawy razem tworzą pojenyńczy okrąg z hexów wokół celu
        hex_list1 = Replace(hex_list1, i, hex1);
        hex_list2 = Replace(hex_list2, i, hex2);
     end;

     //Jeśli nie wybrano żadnych hexów, lasery po prostu podjadą do celu
     if (hex_list1 diff 0) = 0 then
     begin
        ComMoveUnit(un, Target);
        exit;
     end;

     //Dwa zestawy tych samych hexów w przeciwnej kolejności. Po jednym dla każdego laseru.
     hex_list1 = hex_list1 ^ hex_list2;
     hex_list2 = hex_list2 ^ hex_list1;

     temp_list = [];
     j = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12];

     //W obrębie ustalonego okręgu: wybieranie najbliższej pary hexów zależnie od pozycji obu laserów
     //Aby potem porównać odległości od pozostałych hexów w odpowieniej kolejności
     for i in j do
       temp_list = temp_list ^ GetDistXY(common_hex[1],common_hex[2], TargetX + temp_list_x[i][5],TargetY + temp_list_y[i][5]);

     i = WorstFromListByList(j,temp_list);


     case i of
        1,7: temp_list = [4,5,6,1,2,3];
        2,8: temp_list = [5,6,1,2,3,4];
        3,9: temp_list = [6,1,2,3,4,5];
        4,10: temp_list = [1,2,3,4,5,6];
        5,11: temp_list = [2,3,4,5,6,1];
        6,12: temp_list = [3,4,5,6,1,2];
     end;                 

     dist = 999;


     //2 tryby ataku: 1- Jeśli lasery są oddalone od celu to zbliżają się do swojej najbliższej pary hexów
     //        2- Jeśli już są na pozycji to powinny zacząć równocześnie przemieszczać się po okręgu. Dzięki temu mogą uniknąć trochę pocisków wroga
     for i in temp_list do
     begin
        if hex_list1[i] = [] then
         continue;

        hex1 = hex_list1[i];
        hex2 = hex_list2[i];

        //Przy wybieraniu najbliższej pary hexów, dobrze jest najpierw ustalić który laser jest bliżej którego hexu
        if GetDistUnitXY(un[1], hex1[1], hex1[2]) < GetDistUnitXY(un[2], hex1[1], hex1[2]) + 3 then
        begin
          L1 = un[1];
          L2 = un[2];
        end
        else
        begin
          L1 = un[2];
          L2 = un[1];
        end;

        dist1 = GetDistUnitXY(L1, hex1[1], hex1[2]);
        dist2 = GetDistUnitXY(L2, hex2[1], hex2[2]); 


        //Atak 2: wybierane są trzy kolejne hexy w okręgu aby lasery były w ciągłym ruchu
        if dist1 < [3,4,6][val+1] and dist2 < [3,4,6][val+1] then
        begin
          choosen_hexes = [];

          for j = 1 to 3 do
            if i + j > hex_list1 then
              choosen_hexes = choosen_hexes ^ [hex_list1[i+j - hex_list1], hex_list2[i+j - hex_list1]]
            else
              choosen_hexes = choosen_hexes ^ [hex_list1[i+j], hex_list2[i+j]];
          break;
        end;


        if dist1 > dist2 then
         temp = dist1
        else
          temp = dist2;

        //Atak1 : najbliższa para hexów
        if (temp + [6,8,10][val+1]) < dist then
        begin
          dist = temp;
          choosen_hexes = [hex1, hex2];
        end;
     end;

     //Jeśli zostanie jeden ekstra to będzie robił to samo co drugi laser w ostatniej parze
     if un > 2 then
       L2 = L2 ^ un[3];

     //Jeśli nie wybrano żadnych hexów, lasery po prostu podjadą do celu
     if choosen_hexes[1] = [] then
     begin
        ComMoveUnit([L1,L2], Target);
        exit;
     end;


     //I w końcu, polecenie samego ruchu do wybranych hexów
     ComMoveXY(L1, choosen_hexes[1][1],choosen_hexes[1][2]);
     ComMoveXY(L2, choosen_hexes[2][1],choosen_hexes[2][2]);

     if choosen_hexes > 2 then
       for i = 3 to choosen_hexes do
         if choosen_hexes[i] > [] then
          if i in [3,5] then
            AddComMoveXY(L1, choosen_hexes[i][1],choosen_hexes[i][2])
          else
            AddComMoveXY(L2, choosen_hexes[i][1],choosen_hexes[i][2]);

   end;
end; 

Mała prezentacja (starszej wersji) poniżej. Kod ataku to dosłownie coś takiego:

Code: Select all

every 0$1 do
begin
DoubleLaserAttack(BlueTeam, RedTeam, area);
enable;
end;
Last edited by 0dd1 on Sun Feb 11, 2018 2:31 pm, edited 4 times in total.
Do it!

User avatar

zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1570
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

Re: Sail: Podwójny Laser

#2

Post by zoNE » Sat Aug 12, 2017 11:38 pm

Fajne, fajne :P. Nie zaglebialem sie w kod, wiec nie sprawdzalem jak dokladnie dziala, ale tak patrzac na filmik, bym zrobil jeszcze 2ga, do ktorej bym dodal priorytety celow oraz skupianie sie na celach, bo tak, jak ComAttackUnit troszke sie gubia i dzialaja chaotycznie jedynie atakujac w drodze do celu :P. By mozna zrobic tak, by otaczaly konkretne wybrane cele priorytetowe w kodzie (wg waznosci celu) i na nich sie skupialy, by w drodze do okreslonego miejsca najpierw zniszczyc cele priorytetowe lub cele blokujace do nich dostep, a dopiero pozniej szly dalej. Moglaby z tego fajna funkcja wyjsc pod AI :).
Last edited by zoNE on Sat Aug 12, 2017 11:47 pm, edited 3 times in total.


MarkedOne
Soldier level 5
Soldier level 5
Posts: 292
Joined: Wed Aug 17, 2011 12:36 pm

Re: Sail: Podwójny Laser

#3

Post by MarkedOne » Sun Aug 13, 2017 10:15 pm

Świetnie to wygląda, a wyglądałoby jeszcze lepiej z poprawkami, które napisał zoNE. :D
Gratulacje odd1

User avatar

Topic author
0dd1
ArCamp Developer
Posts: 320
Joined: Tue Jul 01, 2014 3:01 pm

Re: Sail: Podwójny Laser

#4

Post by 0dd1 » Mon Aug 14, 2017 5:45 pm

Lasery się gubią przy ataku bo wszystko jest w ciągłym ruchu, a nie ma prostego sposobu aby sprawdzić jak "dostępny" jest cel, poza porównywaniem odległości w prostej linii. Teraz to trochę usprawniłem i jest odrobinę stabilniej ale wciąż potrafią zachowywać się dziwnie.

Priorytety celów to raczej indywidualna kwestia, to trzeba dopasować do konkretnej sytuacji. Po to funkcja jest tak napisana żeby mogła poradzić sobie z każdą ilością jednostek, żeby można było samemu wybrać lasery i ich cele. Na przykład na filmiku widać jak atakują bazę z Am14. Tam specjalnie ustawiłem żeby najpierw atakowali wieżyczki, a dopiero potem inne jednostki. Dodatkowo funkcja celowo była użyta tylko na jednym celu naraz, aby lasery skupiły swój atak. Normalnie lepiej jest jak każda para ma osobny cel, ale tutaj miały utrudnione zadanie i w tym trybie o wiele szybciej by zostały zniszczone.

A co do samego AI, to już stworzyłem coś takiego w misji 13 Arabskiej Kampanii. Właściwie cała misja polega na tym że jednostki wroga spawnują się, jadą po wytyczonej ścieżce w górę mapy, i atakują jednostki gracza które zobaczą, a jak te zostaną zniszczone albo im uciekną, to jadą dalej. Teraz zastosowałem to samo w ostatniej misji, gdzie bazy wroga wysyłają co jakiś czas oddział na patrol po mapie, a funkcja ataku laserów powstała właśnie po to żeby AI mogło użyć podwójnych laserów przeciw graczowi.
Do it!

User avatar

zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1570
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

Re: Sail: Podwójny Laser

#5

Post by zoNE » Mon Aug 14, 2017 6:29 pm

Ogolnie fajna funkcja, w grze czegos takiego wlasnie brakowalo - praktycznego wykorzystania DL przez komputer.

User avatar

Serpent
Soldier level 10
Soldier level 10
Posts: 4075
Joined: Tue Jul 07, 2009 9:13 pm
Location: Polska - EuroStan ZSRE
Contact:

Re: Sail: Podwójny Laser

#6

Post by Serpent » Wed Sep 20, 2017 8:24 am

Mała uwaga:
Podanie Area przy użyciu funkcji jest opcjonalne - oznacza obszar do którego lasery mają NIE wchodzić, czyli niedostępne hexy jak strome zbocza albo głęboka woda. Nie da się tego określić z poziomu Saila, jedyny sposób to ręczne zaznaczenie wszystkich takich hexów na mapie.
Ostatnio poprosiłem Stukacza który dodał funkcję sprawdzającą hex'a pod kątem jego właściwości. Myślę że można jej użyć w tym kodzie zamiast wyznaczać aree z góry :)
Epickie teksty:
Marek1906: jak zrobic aby sail był zielony?
Kvantovy: Wszystko normalne, wszystko w koło było dziwne
Kvantovy:: To jest fajne, że to nie jest takie głupie
Kvantovy:: remove sos from kanapeczka
Kvantovy:: zdarzają się rzezy które sie filozofom nie śniły
Cenwen: problemem jest gejostwo
"Taki z niego fizyk jak ze mnie baletnica" - Profesor Scholtze o Kvantovym.
JAKBYŁ BYM CZECHEM TO BYM ROZŁOŻYŁ NAMIOT ~Kvanciak

User avatar

Topic author
0dd1
ArCamp Developer
Posts: 320
Joined: Tue Jul 01, 2014 3:01 pm

Re: Sail: Podwójny Laser

#7

Post by 0dd1 » Sun Feb 11, 2018 2:36 pm

W końcu się za to wziąłem. Teraz funkcja sama może zignorować niedostępne hexy ale i tak zostawiłem to Area. W niektórych sytuacjach może się przydać bo nie ma się innej kontroli nad tym gdzie lasery dokładnie pojadą.

Wypadałoby też uaktualnić to co jest w archiwum.
Do it!

User avatar

zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1570
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

Re: Sail: Podwójny Laser

#8

Post by zoNE » Sun Feb 11, 2018 5:18 pm

Zaktualizowane

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest