Introduction and Download / Úvod a stažení

Moderator: Throwback Developer

Post Reply
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Introduction and Download / Úvod a stažení

Post by SaliSakal »

Český Jazyk
Rozšíření Throwback vyžaduje hru Original War alespoň ve verzi 1.12.10.12.

Upozornění:
Nové zbraně se zapínají přes Throwback Spouštěč v sekci nastavení. Při zapnutí zbraní se mění verze hry, aby se předešlo spojením hráčů s novými a bez nových zbraní.
(Kampaně doporučujeme hrát bez nových zbraní)
Spoiler:
Throwback rozšiřuje hru Original War v širokém spektru, od úpravy původních multiplayerových map, přes nové mapy až po celou novou kampaň.

Odkrývá další vrstvy prachu z pozůstatků bouřlivé minulosti točící se jako vír okolo strategické suroviny, katalyzátoru studené fúze, obsahujícího neuvěřitelné množství energie a původu tak záhadného, jako jsou jeho schopnosti.

Velitelé národů nyní bojují na zcela neznámých místech, dosud zcela nepodstatných. Nové a nové větve alternativní reality se odtrhují a navzájem spojují, mezi prostorem a časem se utkali v boji čtyři naprosto totožné skupiny lidí o prastarý artefakt. Vojáci odkázaní sami na sebe jsou nuceni procházet divočinou, v neustálém nebezpečí z přepadení nepřítelem. Vznikají nové velké základny a zuří boje v údolích plných smrti a na křižovatkách cest a řek.

Již dávno vybojované bitvy vzplály znovu a znovu, nespočetně krát v jednom okamžiku, s různými vůdci a naprosto jinými lidmi. Nyní je již jisté, že bitvou o primární ložisko minulost nekončí...cesty času jsou vskutku nevyzpytatelné.

Avšak je třeba se vrátit zpět na počátek, k tomu jak to vše začalo. Neboť právě zde budeme sledovat záhadné postavy mnoha jazyků se stejným cílem - zničení primárního ložiska.

Modifikace obsahuje arabskou kampaň, nové multiplayerové mapy pro lichý i sudý počet hráčů, mise z původní kampaně, hratelné ve více hráčích a multiplayerové mapy letmo navazující na příběh kampaně. Všechny národy jsou navzájem vyvážené novým nastavením síly zbraní, obrany vozidel apod. Arabové si polepšili např. funkčním buldozerem a rusové výkonnější naftovou elektrárnou. Toto vyvážení funguje jak v Multiplayeru tak v kampani.
Kompletní seznam změn na strankách throwbacku (Odkaz níže) -> o rozšiření -> seznam změn
Language English
Expansion Throwback request game Original War at least version 1.12.10.12.

Warning:
New weapons are turned over Throwback Launcher Settings section. When switching weapons is change version of mod to avoid joining a players with and without new weapons.
(Campaign recommend playing without new weapons)
Spoiler: Introduction
Throwback expands game Original War in a high row, from the modification of original multiplayer maps, trough the new maps to whole new campaing.

It uncovers another layers of the dust from remains of thunder past, spinning like a wind around strategic material, catalyst of cold fusion, containing an incredible amount of energy and the origin is so mysteriou, as are his abilities.

Leaders of nations are now fighting on a completely unknown places, yet entirely irrelevant. New and new branches of alternate reality break away and join another, between the space and time they fight four absolutely identical groups of people, for an ancient artefact. Soldiers are on their own and forced to go through the wild, in constant danger from enemy attack. The new base is created and the fights are in the valleys full of death and on the crossroads and rivers.

A long time ago won battles flared again and again, manytime in a single moment, with different leaders and totally different people. It is now clear, that with the battle for the primary deposit is not the end fo the pas... way of the pas are really unpredictable.

However, it is necessary to go back to beginning, to the start. Because here we´re going to watch the mysterious figures of many languages with the same goal - destruction of primary deposit.

The modification includes the Arabian campaign, new multiplayer maps for both, odd and even number of players, missions from the original campaign, playable in multiplayer and multiplayer maps casually related the story campaign. All the nations are setting new power, balacned weapons, defence of the vehicles, etc.Arrabians get better for exaple with purposeful bulldozed and Russians get more powerful diesel power plant. This balance works both in multiplayer and campaign.
Completly Change log on Throwback website (ling below) -> About Extension -> Change log

Poznámka:
Příběh arabů (AS - Arabská kampaň) je výtvorem skupiny EmersonGames, nikoli Freya Group.

Notice:
Arabian Story (Arabian Chanpaign) created by group EmersonGames, not Freya Group.


Download Here / Ke stažení zde
http://throwback.emersongames.cz
Last edited by SaliSakal on Mon Jun 02, 2014 2:13 pm, edited 76 times in total.
Antonio
Site Moderator
Posts: 540
Joined: Mon May 17, 2010 6:29 pm

Re: Changelog

Post by Antonio »

SaliSakal wrote:Level 8 of computer vehicles and towers after research of computer expansion 2
Level 10 of computer vehicles and towers after research of computer expansion 2
WTF?
...
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Re: Changelog

Post by SaliSakal »

sorry...
Level 0 of computer vehicles and towers after research of computer expansion 0
Level 2 of computer vehicles and towers after research of computer expansion 1
Level 6 of computer vehicles and towers after research of computer expansion 2
Level 10 of computer vehicles and towers after research of computer expansion 3
Level 2 of apeman driver after research of biological expansion 0
Level 4 of apeman driver after research of biological expansion 1
Level 8 of apeman driver after research of biological expansion 2
Level 12 of apeman driver after research of biological expansion 3

until version 5.4.6
clark12
Soldier level 0
Soldier level 0
Posts: 1
Joined: Thu Jan 24, 2013 1:02 pm

Re: Changelog and Download

Post by clark12 »

Excellent post. I want to thank you for this informative read, I really appreciate sharing this great post. Keep up your work. Thanks for this very useful
:rucry:
clark
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Re: Changelog and Download

Post by SaliSakal »

clark12 wrote:Excellent post. I want to thank you for (...)
I'm sorry, but I do not understand what you meant to say that.
Sauronus
Soldier level 0
Soldier level 0
Posts: 7
Joined: Tue Jan 20, 2015 11:21 am

Re: Introduction and Download / Úvod a stažení

Post by Sauronus »

Can you put those files on some external server or maybe even torrent? It seems there are some issues with your site. Your mod looks very promising and it would be a shame if many people were unable to play it.
User avatar
Gravitr
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 240
Joined: Fri Jul 27, 2012 12:00 pm
Location: CZ Prague
Contact:

Re: Introduction and Download / Úvod a stažení

Post by Gravitr »

It's working for me, do you have issues with download or you can't access to site?
[MOD] Arabian History - 9 missions
Show post with download

[MOD] Vsevolod Mission - 4 pro missions
Show post with download

[MP-MOD] Throwback - over 35 new missions
Official site (+download)
Sauronus
Soldier level 0
Soldier level 0
Posts: 7
Joined: Tue Jan 20, 2015 11:21 am

Re: Introduction and Download / Úvod a stažení

Post by Sauronus »

"Download" option in launcher - error (same as here ). User yamasznikow suggested to just press download and literaly not to touch anything. Same result.
So ok, let's download from the site - downloading stops suddenly after few minutes and the file is corrupted again. Tried 5 times. Trying 6th right now, we'll see... Nope. I haven't finished typing and it sopped again for some reason.
User avatar
Gravitr
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 240
Joined: Fri Jul 27, 2012 12:00 pm
Location: CZ Prague
Contact:

Re: Introduction and Download / Úvod a stažení

Post by Gravitr »

Sent you PM with external download.
[MOD] Arabian History - 9 missions
Show post with download

[MOD] Vsevolod Mission - 4 pro missions
Show post with download

[MP-MOD] Throwback - over 35 new missions
Official site (+download)
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Re: Introduction and Download / Úvod a stažení

Post by SaliSakal »

Byl přidán externí odkaz ke stažení z webu uloz.to .

Added external download link from web ulozto.net .
Post Reply