OWR - Teleport Gate's types

Moderator: Throwback Developer

Post Reply

Teleport Gate's Type / Typ teleportačních bran?

Poll ended at Wed May 29, 2013 7:39 pm

Typ / Type - 1
4
40%
Typ / Type - 2
2
20%
Typ / Type - 3
3
30%
Typ / Type - 4
1
10%
 
Total votes: 10

User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

OWR - Teleport Gate's types

Post by SaliSakal »

Czech
(Více informací o OWR)
Máme tu několik typu vylepšených teleportačních bran ruských stran... každá strana (Rusové Aliance / Rusové Rebelů) dostane jeden z uvedených typů a právě vy rozhodnete, které dvě použijeme.
(hlasujte pro dva typy bran prosím)

1. Typ
Může se teleportovat z jedné brány do druhé (lze pouze mezi svými/spojeneckými bránami) bez ztráty výstupní značky určené vědcem.
Teleport mezi branami mohou ovládat jiné národy, ale jejich vědci nadále nemohou změnit výstupní značku.
(Možná) Teleport si pamatuje více výstupních značek s rozvojem počítačové techniky 2 a 3.
Klasické nabíjení

2. Typ
Všechny vozidla se spontální teleportací se mohou teleportovat skrz bránu, pokud jsou v určitém dosahu brány. (mělo by se jednat o velký rádius)
Ostatní vozidla a jednotky musejí nadále vejít přímo do brány.
S rozvojem časoprostorových technologií se může naráz teleportovat větší počet vozidel se spontalní teleportací.
Klasické nabíjení

3. Typ
Zrušení klasické skryté výstupní značky teleportu, určené vědcem.
Možnost teleportovat jednotky mezi branami.
Je možné teleportovat vyšší počet jednotek najednou.
Základny spojené dvěma bránami sdílí své energetické zdroje.
Nenabíjí se (okamžitý přesun)
Vyžaduje napájení ze základny alespoň na jedné straně.


4. Typ
Zrušení klasické skryté výstupní značky teleportu, určené vědcem.
Možnost teleportace mezi branami.
Možnost teleportovat vše, včetně budov.
U jednotek - Klasické nabíjení.
U ostatních objektů - brána shromažďuje množství energie, dané velikostí objektu. Po nashromáždění dostatečného množství energie, brána teleportuje objekt.
Vyžaduje napájení ze základny na vstupní straně.

Po dobu shromažďování energie je brána nepoužitelná.
English
(More information about OW Rebellion (Czech only))
We are deciding how to improve the Targeted Teleportation technology. We came up with some ideas for different types of Teleport Gates and we would like to hear the opinion of other people from community, so we could decide which gate we use for Russian Rebels and which one for Russian Loyalists.

1. Type
You can teleport from one gate to another without loosing it's exit mark.
Teleporting between gates can be operated by other nations too, but their scientists still can't change the exit mark.
(Maybe) Teleport can remember more exit marks with computer technology upgrades 2 and 3.
Teleport has to charge after each teleportation.

2. Type
All vehicles with Limited spontaneous teleportation in specified range around the gate can use the gate to teleport without necessity to physically enter it. Other vehicles still needs to enter the gate to teleport.
Spacetime technology upgrade increases the number of vehicles with Limited spontaneous teleportation which can be teleported at the same time.
Teleport has to charge after each teleportation.

3. Type
Teleport gate can't use exit marks.
Gate is capable of creating a tunnel which connects two gates. One of gates needs to be powered to open the tunnel.
You can send any unit which fits into gate immediately to other gate and it works in both ways.
Gates also connects depots so they can use each others power sources.
Becouse the gate creates continuous tunnel, they don't need to charge after each teleportation.

4. Type
Teleport gate can't use exit marks.
You can teleport between gates.
You can teleport anything including the buildings.
Units which fits in are teleported as usual, with quick charging between teleports.
For other objects, gate has to charge up energy and then the object is teleported. The bigger the object is, the more energy the gate has to accumulate.

When the gate starts to accumulate energy, it can't be used until it's finished.
Last edited by SaliSakal on Thu May 16, 2013 3:56 pm, edited 1 time in total.
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Information of Sides

Post by SaliSakal »

Česky
Aliance
Loajalisté po přepadu Oblasti 1 zůstali na straně Aliance. Od rebelů se liší svými technologiemi. Chtějí znovu nastolit mír v pravěku a věnovat se bádání po civilizaci, jež tu zanechala Siberit a Artefakty.
 • Američané
  Jejich hlavním cílem je, aby válka měla co nejméně zbytečných obětí. Využívají svoje vysoce pokročilé nesiberitové technologie k přesným útokům, paralyzaci nepřátel a ochraně vlastních lidí a materiálu.

  Rusové
  Soustředí se hlavně na obranu. Mají silné zbraně s velkým dostřelem, pokročilejší počítačové systémy a rozvinuté časoprostorové technologie, které jim kompenzují nedostatky v mobilitě.

  Legie
  Rozvíjejí biologické technologie. Naučili opičáky složitějším dovednostem včetně základních prací s vozidly. Své pokroky v oblasti biologie používají ve válce ve formě bojových plynů a drog. Jako vždy jsou velmi mobilní.

Rebelové
Rebelové se po přepadu Oblasti 1 rozutekli a začali znovu spřádat své plány. Od Loajalistů se liší jak názory tak technologiemi, více než co bylo a co bude je zajímá co je, chtějí se vrátit domů a zničit veškeré důkazy o tom že lidstvo kdy bylo v minulosti, pokud to bude nutné, tak zničit i siberit samotný.
 • Američané
  Soustředí se na rozvoj technologií co mají k dispozici. Podařilo se jim vylepšit způsob montáže zbraní na vozidla, díky čemuž mohou na vozidla přidat sekundární zbraň, která tak zvyšuje všestrannost jejich vozidel. Svoji mobilitu ještě zvyšují speciálními vojáky a podvozkem schopným skoků na krátkou vzdálenost.

  Rusové
  Zatímco technologii časoprostoru rozvynuli jen málo, vyvynuli nové účinné zbraně a vytvořili speciální bojové obleky pro své vojáky, které jim umožňují vydržet v boji mnohem déle a mohou využívat větší škálu zbraní.

  Arabové
  Zaměřují se především na svoje schopnosti působit co největší škody. Rozšířili využití plamenometů a zápalného střeliva, vytvořili nové konvenční i nekonvenční zbraně, které působí velké škody a přestože se výdrž jejich vozidel nezměnila, způsobují značné škody ve velmi krátkém čase.
English
Alliance
 • Americans
  Their main target is to decrease casualties in war to minimum. They use their highly advanced non-siberite technologies to precise attacks, paralyzing of enemy and to protect their own people and material.

  Russian
  They focus mainly on defences. They possess strong long-range weapons, advanced computer systems and developed timespace technologies, which are compensating their lack of mobility.

  Legion
  They learned their apemen of more complex skills including basic maintain of vehicles. They use their discoveries in biology to create deadly war gasses and battle drugs. As usual, they are very mobile.
Rebels
 • Americans
  They are developing conventional weaponry. They created systems which can support secondary weapon on a vehicle, which makes their vehicles much more versatile. They increase their mobility by using of special soldiers and vehicles, which are capable of jumps over obstacles on short distances.

  Russian
  Instead of timespace technology, they have designed new more efective weapons and they have created special battle suits, which allows their soldiers to stay longer in battle and use wider range of weapons.

  Arabian
  Focusing mainly on their skills to inflict as much damage as possible, they have extended use of flamethrowers and incendiary ammunition. They also created new conventional and unconventional weapons, which are capable of causing great destruction in short time despite low endurance of vehicles which are carrying them.
User avatar
SaliSakal
Throwback Developer
Czech Republic
Posts: 116
Joined: Mon Aug 09, 2010 5:20 pm
Contact:

Výsledek - Result

Post by SaliSakal »

Rebelové
 • Může se teleportovat z jedné brány do druhé (lze pouze mezi svými/spojeneckými bránami) bez ztráty výstupní značky určené vědcem.
  Teleport mezi branami mohou ovládat jiné národy, ale jejich vědci nadále nemohou změnit výstupní značku.
  Teleport si pamatuje více výstupních značek s rozvojem počítačové techniky 2 a 3.
  Klasické nabíjení
Aliance
 • Může se teleportovat z jedné brány do druhé (lze pouze mezi svými/spojeneckými bránami) se ztráty výstupní značky určené vědcem.
  Všechny vozidla se spontální teleportací se mohou teleportovat skrz bránu, pokud jsou v určitém dosahu brány. (mělo by se jednat o velký rádius)
  Ostatní vozidla a jednotky musejí nadále vejít přímo do brány.
  S rozvojem časoprostorových technologií se může naráz teleportovat dvě vozidl se spontalní teleportací.
  Brány sdílí energetické zdroje.

  Klasické nabíjení

Rebels
 • You can teleport from one gate to another without loosing it's exit mark.
  Teleporting between gates can be operated by other nations too, but their scientists still can't change the exit mark.
  Teleport can remember more exit marks with computer technology upgrades 2 and 3.
  Teleport has to charge after each teleportation.
Aliance
 • You can teleport from one gate to another with loosing it's exit mark.
  All vehicles with Limited spontaneous teleportation in specified range around the gate can use the gate to teleport without necessity to physically enter it. Other vehicles still needs to enter the gate to teleport.
  Spacetime technology upgrade increases the number (two) of vehicles with Limited spontaneous teleportation which can be teleported at the same time.
  Gates shares energy sources.

  Teleport has to charge after each teleportation.
Post Reply