Subcampaign 2 - plot for missions 5-8

Dział poświęcony projektowi Arabian Campaign

Moderator: ArCamp Developer

Post Reply
User avatar

Topic author
0dd1
ArCamp Developer
Posts: 335
Joined: Tue Jul 01, 2014 3:01 pm

Subcampaign 2 - plot for missions 5-8

#1

Post by 0dd1 » Sun Apr 28, 2019 12:43 pm

PL
Ten temat jest po to by rozważyć uwzględnienie ataku na bazę Lenina w kampanii. Poszczególne misje jeszcze się omówi po ustaleniu ewentualnych zmian w tej części kampanii.

Notatki Altaru mówią tylko że Arabowie mają więcej walczyć i rozwijać technologie. Przełomowy moment ma nadejść w misji 8 gdzie Heike broni bazy, zostaje schwytana i ucieka w misji 9. Obecny stan:
 • 05: Heike bierze udział w ataku na Rosjan znany z początku Rosyjskiej kampanii. Wprowadzony jest też miotacz ognia.

  O ile samo to nawiązanie jest w porządku, to sama misja wnosi najmniej i ma największy potencjał do przerobienia. W takim przypadku to byłoby chyba dobre miejsce do wprowadzenia jakoś poduszkowców.
 • 06: Heike jest oddelegowana do misji ratunkowej i później poluje na wycofujących się Rosjan, trochę podobnie do Ru04. Wprowadzone jest więcej technologii i Syberyt. Mniej więcej w tym czasie też dochodzi do oswajajania tygrysów, choć dzieje się to bez udziału gracza (intro 07).

  Naukowiec i jego wynalazki powinny zostać. Technologie są analogiczne do innych kampanii a sama postać też pojawia się wszędzie później. Zmienić się może ewentualnie forma misji. Np. przez wspomniane wcześniej odbijanie jeńców z bazy, albo jako posiłki dać samego Aviradze z jakimś szejkiem i oswojonymi zwierzętami.
 • 07: Zamiast wrócić do walki z Rosjanami, Heike zajmuje się nowo odkrytym Syberytem. W końcu jego zniszczenie to główny cel Arabów.

  Misji z Epsilon w tym miejscu nie można wstawić, bo ona ma miejsce dopiero po zniszczeniu Kabulu. Teoretycznie, może dałoby się przenieść badania i większość dialogów do misji 11 gdyby ją zmodyfikować, ale wtedy dwa ważne dla kampanii wydarzenia (Syberyt i to że najemnicy zostali oszukani) pojawiłyby się prawie jednocześnie. Osobiście uważam że lepiej jest rozłożyć takie główne motywy na całą kampanie.
 • 08: Heike broni Kabulu. Różni się to od Rosyjskiej kampanii tym że nie jest wezwana z linii frontu (chociaż inne siły chyba są, bo Gensher też miał śpieszyć z odsieczą).

  Motyw schwytania Heike ma własny przerywnik i jest istotny dla jej charakteru, więc fabularnie jest to nie do ruszenia.
  Co do samego oblężenia, to musi być większe niż w Rosyjskiej kampanii bo inaczej gracz by je pokonał. Jedyna alternatywa która przychodzi mi do głowy, to zastąpić Ruską bazę spawnem samych ataków (wielkości oddziału Gorkiego żeby się zgadzało). Ale wtedy gracz siedziałby większość czasu na pustej mapie, co pewnie byłoby odebrane jako jeszcze nudniejsze.
  Ewentualnie można podejść bardziej kreatywnie do schwytania Heike, np. tym że jej ludzie sami dogadują się z Ruskimi, i sprzedają ją w zamian za prawo przejścia.

I tak w kwestii ataku na bazę Lenina, co można tutaj zmienić lub dodać żeby wprowadzić to do kampanii?


ENG
This topic is meant to consider introducing the actual attack on Lenin base into the campaign. Each mission can be discussed separately after this whole segment of the campaign.

Altar's notes say only that the Arabs are meant to fight more and develop technologies.The important part is mission 8 where she defends a base, gets captured and escapes in 09. The missions look like this at the moment:
 • 05: Takes part in attack on Russians as in the beginning of Russian campaign. Flame thrower is introduced.

  That in itself is alright, but the whole mission has little importance. There's biggest potential for change here. Could be used to introduce hovercrafts somehow.
 • 06: Heike is sent on a rescue mission and later hunts retreating Russians, a bit like in Ru04. More tech and siberite is introduced. During this time the Arabians tame the first tigers, thought the player doesn't take part in that (07 intro).

  The optic scientist and his technologies should stay. They are analogical to other campaigns, and the character itself is also important. Could change the mission structure a bit, for example they could be rescued from a Russian base, or by adding Aviradze and some sheikh and tamed animals as reinforcements.
 • 07: Instead of going back to the fight with the Russians, Heike takes care of the recently found Siberite. After all its destruction is the main goal.

  The Epsilon mission can't be moved here, because it takes place after Kabul is destroyed. There might be a possibility of moving the whole research and it's dialogues to mission 11, but then there would be two main events (the Syberite and the discovery that the mercs have been cheated) appearing almost at once. Personally I think it's better to spread it out.
 • 08: Heike defends Kabul. It differs from Russian campaign in that she isn't recalled from the front lines (though some other forces could be, since Gensher was supposed to come as well).

  The capture of Heike has it's own "video" and is a part of her whole character, so it can't be changed.
  As for the siege, the Russian force has to be bigger than it is in Russian campaign because otherwise they would be defeated. Only alternative I can think of is replacing the enemy base with spawning attacks alone, but then the map would be empty most of the time which probably would be received as even more boring.
  One other thing could be to arrange capturing of Heike differently, like that her soldiers made a deal with the Russians on their own, selling her out for their own safety.

So, what could be changed or added, to make the attack on Lenin base a bigger part of the campaign?
Do it!

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests