Regulamin działu Original War na YouTube /Regulamin zgłoszeń

Forum poświęcone naszemu kanałowi na YouTube.
Post Reply
User avatar
zoNE
The Great Uniter & Site Administrator
The Great Uniter & Site Administrator
Posts: 1969
Joined: Fri Feb 17, 2006 3:44 pm
Location: Poland
Contact:

Regulamin działu Original War na YouTube /Regulamin zgłoszeń

Post by zoNE »

§1. Zgłoszenia utworów
 1. Niniejszy regulamin przedstawia zasady zgłaszania przez użytkowników serwisu Original-War.net utworów audiowizualnych zwanych dalej "Utworem" do publikacji na łamach portalu Original-War.net oraz stronach i kanałach pokrewnych kierowanych przez redakcję serwisu.
 2. Użytkownik zgłaszający Utwór do publikacji na łamach portalu Original-War.net oraz stronach i kanałach pokrewnych oświadcza, iż jest Autorem zgłaszanego Utworu.
 3. Autor udostępniając portalowi Original-War.net do publikacji na stronach i kanałach prowadzonych przez redakcję tego portalu swój Utwór, o którym mowa w ust. 1 oświadcza, że nie narusza on praw osób trzecich oraz że przysługują mu do niego autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 4. W wypadku wykrycia jakichkolwiek wad i naruszeń prawnych związanych z dostarczonym Utworem Autor Utworu zobowiązuje się ponieść i pokryć wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich.
 5. Wraz z dniem zgłoszenia przez Autora Utworu do publikacji Autor nadaje portalowi Original-War.net prawo do wykorzystania Utworu w całości lub w fragmentach w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Utworu, rozpowszechniania utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych oraz do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych na cały okres ochrony autorskich praw do Utworu w kraju i za granicą.
 6. Udzielenie przez Autora praw do wykorzystania i rozpowszechniania Utworu, o których mowa w niniejszym regulaminie jest bezpłatne.
§2. Zgodność treści
 1. Zgłaszane przez Autora Utwory nie powinny:
  1. Zawierać wulgaryzmów
  2. Zawierać reklam niedotyczących Original War
  3. Nawiązywać swoją treścią do rzeczy/czynów niezgodnych z obowiązującym prawem polskim, zawierać treści o charakterze nienawiści rasowej, etnicznej oraz wyznaniowej, naruszać zasad Netykiety oraz zawierać treści obraźliwych dla innych osób.
 2. Zakazane jest łamanie praw autorskich, kopiowanie znaków towarowych, utworów audio, tekstów, zdjęć, grafik i innych, do których Autor nie posiada praw do użytku i rozpowszechniania.
§3. Format zgłaszanego Utworu
 1. Zgłaszane Utwory powinny mieć minimalną rozdzielczość 1280x720, najbardziej zalecane rozdzielczości to: 720p (1280x720px) oraz 1080p (1920x1080px).
 2. Zgłaszając Utwór należy podać szczegółowe informacje dotyczące Autora, wszelkiego użycia w Utworze treści innych twórców, licencji ewentualnej ścieżki dźwiękowej wraz z odniesieniem do jej źródła.
 3. Jakość dźwięku zgłaszanego Utworu (w tym mikrofonu) winna być na wysokim poziomie
§4. Postanowienia końcowe
 1. Administratorzy serwisu Original-War.net nie odpowiadają za treści zamieszczone na forum.
 2. Administratorzy serwisu Original-War.net zakładają zgodnie z zasadami publikacji materiałów na portalu, iż zgłaszane Utwory są autorstwa osób zgłaszających oraz że Autorzy mają do nich pełne prawa i nie naruszają one niczyich praw autorskich.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.
Post Reply